ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΣΠΑΘΑΣΚΙΑ


Ο όρος Ιστορικές Ευρωπαϊκές Πολεμικές Τέχνες (διεθνώς HEMA - Historical European Martial Arts) αναφέρεται στις πολεμικές τέχνες που αναπτύχθηκαν στην ευρωπαϊκή ήπειρο σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της και είναι ιστορικά τεκμηριωμένες. Περιλαμβάνει κυρίως τα συστήματα οπλομαχίας και άοπλης μάχης των αρχών του 14ου αιώνα (στον οποίο χρονολογείται το παλαιότερο σωζόμενο μέχρι στιγμής ευρωπαϊκό εγχειρίδιο οπλομαχητικής) μέχρι και τα τέλη του 19ου (οπότε εμφανίζονται τα σύγχρονα ολυμπιακά αθλήματα).

Η έμφαση που δίνεται στην ανωτέρω ιστορική περίοδο των 600 περίπου χρόνων οφείλεται στο ότι δεν έχουν ανακαλυφθεί πλήρη εγχειρίδια πολεμικών τεχνών που να συνδυάζουν σαφείς οδηγίες προπονητικής και λεπτομερή ανάλυση τεχνικών χρήσεως αγχέμαχων όπλων πριν την περίοδο του μεσαίωνα. Το χρονικό αυτό διάστημα που περικλείει ο όρος HEMA δύναται να διευρυνθεί με την ανακάλυψη παλαιότερων εγχειριδίων. Ενώ ιστορικά οι πολεμικές τέχνες και τα μαχητικά αθλήματα έχουν αναπτυχθεί από την αρχαιότητα, η ασαφής εικόνα που έχουμε σήμερα γι' αυτές - ελλείψει εγχειριδίων τεχνικών οδηγιών από οπλομάχους και οπλοδιδασκάλους της εποχής - τις περιορίζει κυρίως στη σφαίρα του πρακτικού πειραματισμού και της πειραματικής αρχαιολογίας

Αντιθέτως, από το 1300 και εξής, σώζεται τριψήφιος αριθμός χειρογράφων και έργων φημισμένων Ευρωπαίων οπλοδιδασκάλων. Τα περισσότερα αυτά χειρόγραφα χαρακτηρίζονται από τη συστηματική μεθοδολογία της εξάσκησης και την πλουσιότατη εικονογράφηση. Εστιάζονται δε ως επί το πλείστον στη χρήση των πιο απαραίτητων αγχέμαχων όπλων της περιόδου, όπως ήταν η μακριά σπάθα (longsword), η μακριά μάχαιρα (langes messer), το εγχειρίδιο τύπου rondel, το ξίφος τύπου rapier, η λόγχη, ο μακρύς πέλεκυς (pollaxe), το δόρυ, ο συνδυασμός ξίφους με ασπίδιο (sword and buckler) και ξίφους με εγχειρίδιο (sword and dagger) καθώς και στα στυλ άοπλης μάχης και πάλης όπως τα ringen και abrazzare

Η άθληση στις σύγχρονες σχολές διδασκαλίας Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών γίνεται αυστηρά μέσα στα πλαίσια των διεθνών αθλητικών κανονισμών ασφαλείας με χρήση εγκεκριμένου από τη διεθνή ομοσπονδία προστατευτικού εξοπλισμού και ειδικών εκπαιδευτικών προσομοιωτών ιστορικών ξιφών και λοιπών εργαλείων. Τα δε σύγχρονα συστήματα και οι μέθοδοι εξάσκησης που χρησιμοποιούνται ανά των κόσμο διατηρούν ως βάση τα αντίστοιχα ιστορικά συστήματα των σχολών και των ακαδημιών της πραναφερθείσης περιόδου